Mye utbygging av vindkraft i 2017 – og trenden fortsetter

1. mars 2018
vindkraft i 2017
Økt utbygging av vindkraft i 2017 - og trenden fortsetter

Storstilt utbygging av vindkraft i 2017 og bedre vindforhold førte til at norsk vindkraftproduksjon økte mer enn 30 % i 2017 sammenlignet med 2016.

Vindkraft i 2017

– Det har tatt over 15 år å bygge ut den første gigawatten vindkraft i Norge. Nå ser vi at den andre gigawatten kan være på plass allerede neste år. Teknologiutviklingen for vindkraft har vært enorm. Den store utbyggingen vi ser nå skyldes at vindkraften i mange tilfeller er blitt billigere enn vannkraft, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug.

 I 2017 ble det satt i drift 324 MW vindkraft, og det er nå over 1 GW installert vindkraft i Norge. Vindkraftverkene produserte nesten 3 TWh. Dette tilsvarte 1,9 % av norsk kraftproduksjon i 2017. Vindkraftproduksjonen i 2017 var over 30 % høyere enn i 2016. Dette skyldes bidrag fra de nyeste vindkraftverkene samt bedre vindforhold i 2017 enn i 2016.

Korrigert for vindforhold ser vi en klar trend mot økende brukstid for vindkraft. Eldre vindkraftverk utgjør fremdeles en betydelig del av vindkraftproduksjonen i Norge. Derfor tar det tid å øke den nasjonale brukstiden, selv om brukstiden fortsetter å øke jevnt. Det er imidlertid forventet at denne trenden vil skyte fart de neste årene med den store vindkraftutbyggingen som nå foregår.
– Nyere vindturbiner vil ha høyere brukstid ved samme vindforhold, fordi de har større rotorer som fanger mer energi fra vinden. Med den utbyggingstakten vi ser nå, vil vindkraftproduksjonen i større grad være dominert av produksjon fra moderne vindturbiner med høyere brukstid, sier Skrivarhaug.

Les mer og se produksjonstall for hvert enkelt vindkraftverk i NVE-rapporten «Vindkraft – Produksjon i 2017»

Nyhetssaken er hentet fra NVE

Hva er NVE?

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.