Svorka

Viktig informasjon – spørsmål og svar

Viktig informasjon – spørsmål og svar 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr. Regelverket omfatter også ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen. Direktoratet er også nasjonal brannsikkerhetsmyndighet med krav til forebyggende brannvern og opplæring av brannfolk.

Etablering av ladepunkt

Etablering av ladestasjoner er regulert av DSBs forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) og normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner som forskriften henviser til som metode. NEK 400-7-722 beskriver detaljerte krav til utførelse og vedlikehold av ladepunkter. I praksis er det to alternative løsninger for normallading:

  • Ladestasjon (Mode 3) – enten med Type 2 kontakt eller fast kabel med plugg
  • Vanlig kontakt (Mode 2)
    DSBs klare anbefaling er å installere en ladestasjon (Mode 3) fordi denne gir god sikkerhet, lader raskt og har stor fleksibilitet. En Mode 3 ladestasjon vil ha lang levetid og er normalt forberedt for lastyring. Dette kan redusere kostnader når «køprising» av strøm innføres om ett eller to år. Den synlige forskjellen på alternativene er at en Mode 3 har ladeboksen skrudd fast på veggen mens en Mode 2 lader er en kabel med påmontert ladeboks.

    Les mer her

Lading fra eksisterende kontakt

Paragraf 16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg har krav om at anlegget skal væreegnet til forutsatt bruk. Lading fra en vanlig jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B tilfredsstiller ikke dette kravet fordi kontakten ikke er ment for denne typen belastning over tid (varmgang) og fordi bilens ladesystem kan hindre en vanlig jordfeilbryter i å fungere (maskerer likestrøm). At et lynnedslag i nærheten også kan svi av bilens elektronikk og batterier, hvis det ikke er installert overspenningsvern, er heller ikke i tråd med kravene i §16.

Les mer her

Skjøteledninger skal ikke benyttes

Skjøteledninger og adaptere (overganger fra en kontakttype til en annen) skal ikke benyttes og i bilens brukerveiledning skal det finnes en advarsel om at dette ikke er tillatt. Det er fristende å bruke skjøteledning dersom ladekabel er for kort eller om kontakten ikke passer men det kan øke faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.

Les mer her

Elbiler, lading og brannfare

Det er viktig å ha respekt for at strømmen i seg selv representerer en fare for elektrisk sjokk ved feil, og at strømmen har energi som kan medføre fare for varmgang og brann. En forutsetning for at lading og bruk av elbilen ikke medfører fare er at bilen er normalt vedlikeholdt, at produsentens anvisninger følges, at ladeledning og kontakter er uten korrosjon og skader og at ladestasjonen er utført i henhold til DSBs elsikkerhets-regelverk (se retningslinjene over).

Norge har vært tidlig ute med å ta i bruk elbilteknologi og det har vært lite kunnskap og erfaring å hente internasjonalt. DSB har derfor, sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), kjørt flere forskningsprosjekter hos RISE Fire Research AS for å undersøke forhold rundt brann i elektriske kjøretøy og metoder for slukking. Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å hevde at elbiler representerer en større fare ved brann enn fossile biler – den arter seg bare på en annen måte. Mer enn 10 års erfaring med hybridbiler (bensin og el) har heller ikke gitt spesielle utfordringer.

Ny teknologi betyr alltid nye utfordringer som krever nye tiltak. Brann i elbilbatteriet har en annen årsak og et annet forløp enn brann i en bensin- eller dieselbil. Brannenergien er mindre og utvikler seg saktere, og slokkearbeidet må utføres på en annen måte og kan ta lengre tid. Det er også nødvendig å ta hensyn til røyken på en annen måte. Bakgrunnen er at brannen skyldes kortslutning og elektrokjemisk varmeutvikling inne i batteriet. Brannvesenet må benytte vann for å slå ned flammer og kjøle ned batteriet inntil den elektrokjemiske reaksjonen stopper.

Det er svært få hendelser der selve elbil-batteriet er årsaken til brannen. Dette vil normalt bare skje som følge av en ytre fysisk skade (kollisjon) eller en helt spesiell situasjon der det oppstår en meget kraftig varmeutvikling på utsiden av bilen. Dette bekreftes også av prosjektene utførte av RISE Fire Research AS. Normalt oppstår flammene som følge av at plasten i bilens interiør begynner å brenne og denne situasjonen er lik for alle typer biler. Brannvesenet skal ha kompetanse og utstyr for å håndtere denne typen branner.

Spørsmål og svar om lading av elbil

Lurer du på hva det koster å lade, eller hva du kan gjøre dersom en ladestasjon ikke fungerer?
Her finner du svar på de vanligste spørsmålene rundt lading av elbil.