Svorka

Avtalevilkår

Avtalevilkår

Eierforhold
Hjemmeladeren forblir Selgers eiendom inntil alle avdrag er betalt. Kjøper må verken selge eller leie ut
hjemmeladeren til andre i avtaleperioden. Om det avholdes utlegg hos Kjøper, skal namsmyndigheten opplyses
om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i hjemmeladeren, skal Kjøper straks varsle Selger om dette. Det samme
gjelder om Kjøperen skulle gå konkurs.

Vedlikehold
Kjøper plikter å bekoste eventuelt nødvendig vedlikehold og påløpte kostnader for utbedring av eventuelle skader
på hjemmeladeren. Ved eventuelle feil eller problemer med hjemmeladeren, har Kjøperen rett og plikt til å ta
kontakt med en av Leverandøren sine samarbeidspartnere på vedlikehold og service – EL-Co AS eller Real installasjon AS – så snart som mulig.
Kjøperen er ansvarlig for utgifter til arbeid som ikke er å anse som en mangel eller som ikke dekkes av Leverandørens garanti.

Ansvarsforhold

 • Generelt om Kjøperens plikter: 
  Kjøperen skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at Selgeren skal kunne
  oppfylle avtalen. Dette innebærer blant annet å:
  1. stille boligen til disposisjon slik at installasjonen av produktet kan bli gjennomført på avtalt tidspunkt,
  2. på forespørsel å gi den informasjonen Selgeren eller Installatøren finner nødvendig slik at riktig versjon av
  produktet velges og at Installatøren får nødvendig informasjon for å kunne utføre installasjonen, og
  3. betale den avtalte kjøpesummen til rett tid.
  Dersom Kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning og dette medfører ekstra kostnader for Selgeren kan
  gebyr påløpe. Dette er nærmere beskrevet i punktet om kjøperens manglende medvirkning.
 • Kjøperens manglende medvirkning
  Dersom Kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning, og Selgeren lider tap som følge av dette, kan Selgeren kreve
  at tapet skal bæres av Kjøperen. Dersom Kjøperen ikke stiller boligen til disposisjon slik at installasjonen ikke kan bli utført til avtalt tid påløper
  et gebyr på kr 500,-. Dersom Kjøperen ikke har sendt nødvendig informasjon, på oppfordring fra Selger
  eller Installatøren, og mangelen på informasjon medfører merarbeid, kan Selgeren kreve at kostnadene til
  slikt merarbeid dekkes av Kjøperen. Det samme gjelder dersom Kjøperen har bestilt feil versjon av produktet
  som ikke er kompatibelt med el-anlegget og/eller elbilen.

  Finansieringsavtale
  Det forutsettes at Kjøperen er strømkunde eller bredbåndskunde hos Svorka; eller blir det så snart det lar seg gjøre.
  Selgeren forbeholder seg retten til å kunne foreta en kredittvurdering av Kjøperen etter at Avtalen er inngått.
  Dersom kredittvurderingen av Kjøper ikke anses tilfredsstillende av Selger, bortfaller Avtalen.
  Ved opphør av dette kundeforholdet, uansett grunn, plikter Kjøperen seg til å kjøpe ut hjemmeladeren til restverdi satt av Selger.
  Ettersom Selger ikke har beregnet et etableringsgebyr vil en Kjøper som avbryter kundeforholdet i tillegg bli belastet med et avbruddsgebyr på kr 750,-.

  Mislighold
  Hvis Kjøper skulle misligholde sin strøm-/bredbåndsavtale eller denne Avtalen med Selger, kan Selger kreve tilbakekalling fra Kjøperen
  uten søksmål. Dersom kjøperen ikke betaler avtalte avdrag, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på selgerens side, kan Selgeren kreve
  oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake.
  Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso. Kjøperen kan da bli holdt
  ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

  Prisendring
  Ved kjøp av hjemmelader på avbetaling, aksepterer Kjøperen at strøm-/bredbåndsregningen i avtaleperioden blir økt med et beløp tilsvarende renter og avdrag,
  samt administrasjonsgebyr.

  Angrerett
  Du har 14 dagers ubetinget angrerett. Fristen løper fra det tidspunktet de opplysningene som kreves med
  hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, dvs. inngåelse av kjøpskontrakt. Et eget
  skjema skal fylles ut når angreretten gjelder. Skjemaet er levert med kontraktens dokumenter. Dersom kontrakten
  er inngått på fast utsalgssted, dvs. vår besøksadresse, har ikke Kjøper 14 dagers angrerett.
  Angrerettskjema finner du også ved å klikke her