Svorka

Svorka Produksjon

Svorka Produksjon

Svorka satser på produksjon av strøm. Datterselskapet Svorka Produksjon AS ble stiftet i 1994, og skal bidra til ytterligere utbygginger lokalt. Selskapet har som hovedoppgave å eie, oppgradere, bygge og drive kraftverk, samt andre energiproduksjonsanlegg.

Selskapet er en aktiv utbygger og samarbeidspartner ved utbygging av tradisjonelle kraftverk, samt mini- og mikrokraftverk.

Selskapet har følgende anlegg i drift:

Svorka kraftverk

Svorka og Statkraft eier 50 % hver i Svorka kraftverk i Surnadal kommune. Kraftverket ligger nederst i Bæverdalen og ble satt i drift i 1963. Kraftverket har et nedbørsfelt på 104,5 km² på Nordmarka mellom Surnadal og Bæverdalen, og en beregnet årsproduksjon på 111 GWh.

Nordsvorka kraftverk

Svorka og Statkraft eier 50 % hver i Nordsvorka kraftverk i Surnadal kommune. Nordsvorka kraftverk ble bygget av Svorka og satt i drift i 2007. Kraftverket ligger i vannveien til Svorka kraftverk med inntak i Geitøyvatnet, og har en beregnet årsproduksjon på 12,5 GWh.

Brandåa kraftverk

Brandåa kraftverk i Rindal kommune omfatter to sideelver til Surna (Sunna), Brandåa og Trøkna. Kraftverket ble satt i produksjon i 2009, og har en beregnet årsproduksjon på 15,8 GWh.

Valsøyfjord kraftverk

Enge Bruk og Enge Tresliperi var starten på det som i dag, over hundre år etter, er kjent som Valsøyfjord kraftverk i Halsa kommune. Dagens rørgate er fra 1988, og i 1991 ble magasindammen i Englivatnet utbedret. Den nye kraftstasjonen er fra 1994, og har en beregnet årsproduksjon på 17 GWh.

Grytdalen kraftverk

Grytdalen kraftverk i Valsøyfjord er et kraftverk som utnytter vannet i strekningen fra Englivatnet til inntaksdam Valsøyfjord kraftverk. Anlegget ble satt i produksjon i begynnelsen av mars 2012, og har en beregnet årsproduksjon på 5,3 GWh.

Svorka Fjernvarme

Svorka Fjernvarme eies 100 % av Svorka. Fjernvarmeanlegget kom i drift høsten 2007 og leverer i dag varme til en rekke større bygg i Surnadal sentrum og på Øye. Svorka Produksjon har ansvaret for den daglige driften av anlegget.

Svorka Fjernvarme leverer en varmemengde tilsvarende ca. 6,9 GWh i året til oppvarming og varmtvann. Mellom 70 og 80 % av varmen kommer fra anleggets biokjel. Denne fyres med flis og briketter fra MøreTre. Når det er kaldt suppleres det med varme fra el -og oljefyrte kjeler.

Fjernvarmen erstatter oppfyring med oljefyr i flere bygg. Fjernvarme basert på flis og briketter bidrar samlet sett til å redusere CO2-utslippene i Surnadal sentrum med 2000 t/år.

Miljø og klima

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde, og i Svorka er miljø og klima viktige fokusområder i all kraftproduksjon.

Les mer

Vannkraft er ren energi som ikke fører til utslipp av CO² eller andre klimagasser, og 99 prosent av strømforbruket i Norge kommer fra slik miljøvennlig energi. Resten er import av strøm produsert av kull, atomkraft osv.

Utbygging av ny energi i Europa, som hovedsakelig vil komme fra kull, vil forurense atmosfæren med 840 gram CO² for hver eneste produserte kilowattime.

Det ligger derfor en stor miljømessig gevinst i at vi utnytter våre unike muligheter til å hente ut vannkraft i stedet for å importere mer forurensende energi fra Europa. 

Grunneier eller fallrettseier

Er du grunneier eller fallrettseier og vurderer strømproduksjon i ditt vassdrag? Da kan vi være en solid og trygg samarbeidspartner for deg.

Les mer

Mange mindre vassdrag kan bygges ut relativt enkelt – og være bærekraftig i dobbel forstand:
De gir ny fornybar energi med små miljøinngrep.
De gir en nødvendig ekstrainntekt til fallrettseiere og grunneiere

Svorka ønsker å være en aktiv, miljøbevisst utbygger som skaper merverdier av naturressurser i lokalsamfunnet. Enten i egenregi gjennom leie av fallrett, eller i partnerskap med fallrettseiere. Vi tar hånd om alle praktiske oppgaver som må til for å gjennomføre en utbygging. Vi har et solid økonomisk og faglig fundament som bidrar til å sikre gunstig finansiering og trygg drift.

Vi ønsker kontakt med flere fallrettshavere for å drøfte mulig utbygging i vassdrag, primært i Surnadal, Rindal og Halsa, men også ellers i Midt-Norge.

Kontakt oss på telefon 07165 eller send oss en epost på produksjon@svorka.no.