Svorka

Svorka Energi AS

Svorka Produksjon

Svorka satser på produksjon av strøm. All kraftproduksjon er samlet i Svorka Energi AS. Svorka skal bidra til eie, oppgradere, bygge og drive egne kraftverk og produksjonsanlegg, samt bidra til ytterligere utbygginger lokalt. 

Selskapet er en aktiv utbygger og samarbeidspartner ved utbygging av tradisjonelle kraftverk, samt mini- og mikrokraftverk.

Selskapet har følgende anlegg i drift:

Svorka kraftverk

Svorka og Statkraft eier 50 % hver i Svorka kraftverk i Surnadal kommune. Kraftverket ligger nederst i Bæverdalen og ble satt i drift i 1963. Kraftverket har et nedbørsfelt på 104,5 km² på Nordmarka mellom Surnadal og Bæverdalen, og en beregnet årsproduksjon på 111 GWh.

Nordsvorka kraftverk

Svorka og Statkraft eier 50 % hver i Nordsvorka kraftverk i Surnadal kommune. Nordsvorka kraftverk ble bygget av Svorka og satt i drift i 2007. Kraftverket ligger i vannveien til Svorka kraftverk med inntak i Geitøyvatnet, og har en beregnet årsproduksjon på 12,5 GWh.

Brandåa kraftverk

Brandåa kraftverk i Rindal kommune omfatter to sideelver til Surna (Sunna), Brandåa og Trøkna. Kraftverket ble satt i produksjon i 2009, og har en beregnet årsproduksjon på 15,8 GWh.

Valsøyfjord kraftverk

Enge Bruk og Enge Tresliperi var starten på det som i dag, over hundre år etter, er kjent som Valsøyfjord kraftverk i Halsa kommune. Dagens rørgate er fra 1988, og i 1991 ble magasindammen i Englivatnet utbedret. Den nye kraftstasjonen er fra 1994, og har en beregnet årsproduksjon på 17 GWh.

Grytdalen kraftverk

Grytdalen kraftverk i Valsøyfjord er et kraftverk som utnytter vannet i strekningen fra Englivatnet til inntaksdam Valsøyfjord kraftverk. Anlegget ble satt i produksjon i begynnelsen av mars 2012, og har en beregnet årsproduksjon på 5,3 GWh.

Svorka Fjernvarme

Svorka Fjernvarme eies 100 % av Svorka. Fjernvarmeanlegget kom i drift høsten 2007 og leverer i dag varme til en rekke større bygg i Surnadal sentrum og på Øye. Svorka Produksjon har ansvaret for den daglige driften av anlegget.

Svorka Fjernvarme leverer en varmemengde tilsvarende ca. 6,9 GWh i året til oppvarming og varmtvann. Mellom 70 og 80 % av varmen kommer fra anleggets biokjel. Denne fyres med flis og briketter fra MøreTre. Når det er kaldt suppleres det med varme fra el -og oljefyrte kjeler.

Fjernvarmen erstatter oppfyring med oljefyr i flere bygg. Fjernvarme basert på flis og briketter bidrar samlet sett til å redusere CO2-utslippene i Surnadal sentrum med 2000 t/år.

Miljø og klima

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde, og i Svorka er miljø og klima viktige fokusområder i all kraftproduksjon.

Les mer

Vannkraft er ren energi som ikke fører til utslipp av CO² eller andre klimagasser, og 99 prosent av strømforbruket i Norge kommer fra slik miljøvennlig energi. Resten er import av strøm produsert av kull, atomkraft osv.

Utbygging av ny energi i Europa, som hovedsakelig vil komme fra kull, vil forurense atmosfæren med 840 gram CO² for hver eneste produserte kilowattime.

Det ligger derfor en stor miljømessig gevinst i at vi utnytter våre unike muligheter til å hente ut vannkraft i stedet for å importere mer forurensende energi fra Europa. 

Grunneier eller fallrettseier

Er du grunneier eller fallrettseier og vurderer strømproduksjon i ditt vassdrag? Da kan vi være en solid og trygg samarbeidspartner for deg.

Les mer

Mange mindre vassdrag kan bygges ut relativt enkelt – og være bærekraftig i dobbel forstand:
De gir ny fornybar energi med små miljøinngrep.
De gir en nødvendig ekstrainntekt til fallrettseiere og grunneiere

Svorka ønsker å være en aktiv, miljøbevisst utbygger som skaper merverdier av naturressurser i lokalsamfunnet. Enten i egenregi gjennom leie av fallrett, eller i partnerskap med fallrettseiere. Vi tar hånd om alle praktiske oppgaver som må til for å gjennomføre en utbygging. Vi har et solid økonomisk og faglig fundament som bidrar til å sikre gunstig finansiering og trygg drift.

Vi ønsker kontakt med flere fallrettshavere for å drøfte mulig utbygging i vassdrag, primært i Surnadal, Rindal og Halsa, men også ellers i Midt-Norge.

Kontakt oss på telefon 97 91 22 22 eller send oss en epost på produksjon@svorka.no.