Økt pris på elsertifikater

14. september 2018
elsertifikat

Elsertifikater er en lovpålagt, økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i produksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Myndighetene har bestemt at forbrukerne skal finansiere ordningen.

Innkjøpsprisen på elsertifikater har økt som følge av den generelle utviklingen i kraftmarkedet i 2018. I tråd med dette justeres prisen på elsertifikat til 4,4 øre/kWh. inkl. mva. fra 01. november.

Hva vil det si at ordningen skal finansieres av forbruker?

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Dette er en lovpålagt kostnad som er inkludert i påslaget på din strømregning. Du betaler altså for dette uavhengig av hvilken strømleverandør du har. Myndighetene vil at du og jeg skal bidra litt ekstra for å få økt ny fornybar kraftproduksjon i form av at en andel av forbruket vårt skal komme fra ny kraftproduksjon. Denne andelen skal stige fram til 2020 for så å falle fram til ordningen opphører i 2035.

Fra  01. november vil prisen på elsertifikat øke fra ca. 3,4 øre/kWh. til 4,4 øre/kWh. inkl. mva.
Dette medfører en økning i påslag på 1 øre/kWh. for alle spot/innkjøpsprisprodukter.

Elsertifikater 2018

I 2017 var det andre gang norske og svenske energimyndigheter gjennomførte en såkalt kontrollstasjon for å sjekke at man når de mål man har satt seg. 28. november i fjor kom konklusjonen i form av en endret forskrift. Kort fortalt ligger man i forkant med utbyggingen av ny fornybar kraftproduksjon, og for Norge sin del er forbruket høyere enn det man la til grunn i opprinnelige prognoser. Som en konsekvens av det ble kvotekurven for Norge redusert marginalt.

I 2017 var kvoteplikten 13,7 % av forbruket. I 2018 er kvoteplikten økt til 15,3 %.

Elsertifikater fram til 2035

Kvoteplikten vil med nåværende ordning øke hvert år fram til 2020 (18,9 %). Deretter skal ordningen trappes ned til den opphører i 2035. Men ved nye kontrollstasjoner vil Norge og Sverige forhandle om eventuelle endringer i ordningen. Her kan alle forhold omkring elsertifikater endres, også kvoteplikten.

Les mer om elsertifikater på hjemmesidene til NVE.