Markedskommentar strøm august 2021

14. september 2021
Stolper i solnedgang 1

Prisoppgangen vi har sett i sommer fortsatte i august. Spotprisen i august, for Midt-Norge, ble 59,6 øre/kWh. Det er en oppgang på 12,2 øre/kWh fra måneden i forveien og langt over vår prognose. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 68,2 øre/kWh. Det er store prisforskjeller innad i Norge. Høyest priser finner vi i de tre prisområdene i Sør-Norge der prisen ble 74,9 øre/kWh. Dette er historisk høye priser for en sommermåned.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

August ble, som månedene i forveien, preget av lite vind og nedbør. Det har gitt tilsig langt under normalen, aller minst i Sør-Norge. Nedbørsmengden i Norge i august var bare 43% av normalen. Det har ytterligere svekket en allerede svak hydrologi. Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved utgangen av juli estimert til -17 TWh. Det er et massivt underskudd som gjør sitt til at vannkraftprodusentene etter hvert må holde igjen på vannet for å være sikker på å ha igjen vann til vinteren.

Med lite vindkraftproduksjon og reduserte vannmagasin, blir vi mer og mer påvirket av prisnivået sørover i Europa. I likhet med i Norden har det vært lite vind i Nord-Europa i lengre tid. Milliardinvesteringene i vindkraft er lite verdt når det ikke blåser. Samtidig har det vært en kraftig økning i prisene på kull, gass og CO2-kvoter. Kull- og gasskraft er en viktig del av energimiksen i Europa. Vi ser at strømprisen i Tyskland for det meste følger marginalprisen på kull- og gasskraft. Dette har gitt uvanlig høye priser i Europa og de trekker i økende grad opp prisene også i Norge, først og fremst i Sør-Norge.

Forventninger fremover?

Værprognosene fremover tyder på at den knusktørre perioden er over, men nedbørsmengdene spås fortsatt å være rundt eller i underkant av normalen. Det betyr at vi forventer at den hydrologiske balansen vil fortsette å synke i ukene fremover. Det trengs noen våte måneder fremover for at vi ikke skal gå inn i vinteren med vannmagasinnivå under normalen. Det er heller ikke noe som tyder på at prisene på gass, kull og CO2-kvoter skal synke nevneverdig med det første. I Europa er det underskudd på gass og usikkert om det blir mulig å få fylt gasslagrene før vinteren. Det gjør at man i Sør-Norge må forvente svært høye priser i lang tid fremover. Innledningen av september har bydd på priser over 1 kr/kWh.

I Midt- og Nord-Norge er det større usikkerhet til prisen. Her preges prisbildet i langt større grad av den økte vindkraftkapasiteten og begrenset overføringskapasitet sørover. I en normalsituasjon er det et stort kraftoverskudd i midt og nord både i Norge og Sverige. Dersom vi jevnlig får inn lavtrykk med nedbør og vind over disse områdene, vil dette kunne holde prisen godt under det vi ser i Sør-Norge. De første dagene i september har prisene i Midt- og Nord-Norge vært under halvparten av prisen i Sør-Norge. Skulle det derimot bli tørt og ikke minst lite vind, vil trolig prisdifferansen avta.

For Sør-Norge forventer vi en septemberpris på i overkant av 1 kr/kWh. For Midt-Norge er vi svært usikre, men anslår en pris rundt 55 øre/kWh. Dersom vi får normalt eller under normalt med vind og nedbør resten av året, må vi kunne forvente at denne vil stige i månedene fremover. Systemprisen vil ligge mellom disse, anslagsvis 85 øre/kWh.