Markedskommentar juni 2021

8. juni 2021
Hvitveis

Mai bød på uvanlig høy strømpris for årstiden. Store prisforskjeller mellom de sørlige og nordlige prisområdene i Norden gir rimeligere strøm i Midt-Norge enn i Sør-Norge. Spotprisen for Midt-Norge ble 36,9 øre/kWh i mai. Det er 9,1 øre høyere enn i april og 2 øre høyere enn våre prognoser. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 44,6 øre/kWh. De tre prisområdene i Sør-Norge endte alle på rundt 49 øre/kWh.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Første del av mai var både kald og tørr. Det kalde været holdt forbruket høyere enn normalt og utsatte snøsmeltingen. Det gjorde sitt til at vannmagasinene ble redusert til et kontrollerbart nivå før snøsmeltingen kom i gang for fullt. Da varmen omsider kom og satte fart på snøsmeltingen, var været fortsatt tørt. Dermed fikk vi ikke noen flomtopp som satte skikkelig press på strømprisen. Norge fikk kun 76% av normalnedbøren i mai. Vi hadde forventet at snøsmeltingen ville gi et markant prisfall, spesielt for prisområdene i Sør-Norge, men det har ikke skjedd så langt og det er lite som tyder på at det kommer til å skje med det første heller.

Vinden er det eneste som i perioder virkelig har satt press på prisen. 22.mai var prisen ned mot 0 øre/kWh i flere timer i Sør-Norge. Dette kom som følge av mye vind, spesielt på kontinentet der de tyske prisene var negative. Dette viser hvor volatil strømprisen nå har blitt som følge av stor utbygging av uregulerbar vindkraft og økt utvekslingskapasitet. Priskollapsen var imidlertid kortvarig. I det store og hele har det vært lite vind i mai og det har vært en viktig faktor for det høye prisnivået.

I Midt-Norge ligger vi mellom de høyt prisede områdene i Sør-Norge og Nord-Norge som for tiden opplever et sterkt produksjonspress med tilhørende lave priser. Vi påvirkes også sterkt av vindnivåene nord i Sverige. På dager med mye vind i Sverige, får vi rik tilførsel rimelig kraft derfra. Så langt i år har prisen i Midt-Norge vært 12 øre/kWh lavere enn på Østlandet og 3 øre/kWh høyere enn i Nord-Norge.

Hydrologisk balanse

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved inngangen av mai rundt +9 TWh. I løpet av måneden ble den redusert til +4,7 TWh og i løpet av første halvdel av juni forventes den å komme under 0. Kraftig redusert hydrologisk balanse øker prisforventningene fremover.
Prisen på fossilt brensel og CO2-kvoter er viktig for strømprisen sørover i Europa der gass- og kullkraft utgjør en betydelig del av energimiksen. Disse er nå på høye nivåer og det har resultert i at den tyske prisen er høyere enn på mange år. Den tyske prisen påvirker igjen det nordiske kraftmarkedet.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Det tørre og vindfattige været ser ut til å fortsette et godt stykke inn i juni. Så lenge det vedvarer vil vi få høy spotpris i Norge. Unntaket er Nord-Norge som vi forventer fortsatt vil produsere så mye strøm at prisen forblir på et lavt nivå. Mai og juni er revisjonstid for kjernekraften i Norden og med det sterkt redusert produksjonskapasitet. Mot slutten av juni vil kapasiteten være tilbake på normalen. I tillegg skal overføringskabelen mellom Norge og Tyskland være ute til revisjon juli. Disse to faktorene vil sammen med en eventuell omlegging til vått vær kunne føre til lave priser, men per nå virker det mer sannsynlig at vi kommer til å få en sommer med sterke priser. 

Vi forventer at områdeprisen i Midt-Norge i juni blir rundt 36 øre/kWh og den fellesnordiske systemprisen 44 øre/kWh. De sørlige prisområdene i Norge forventes å ende på 47 øre/kWh og Nord-Norge på 24 øre/kWh. I skrivende stund handles både juli- og august- og september-kontrakten på kraftbørsen Nasdaq til 40 øre/kWh. Disse refererer til den fellesnordiske systemprisen. Markedet tror med andre ord på et jevnt prisnivå gjennom sommeren og første del av høsten. Gjennomsnittprisen for hele 2021 forventes å bli rundt 34 øre/kWh i Midt-Norge. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt 4800 kr i økte strømkostnader sammenlignet med fjoråret.