Flertall i Stortinget for likere nettleie

16. mars 2018
Likere nettleie
Likere nettleie - et faktum i fremtiden?

None

Tore Storehaug, stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane og medlem i Energi- og miljøkomiteen. Foto: KrF.no    

Det er nå et flertall på Stortinget for likere nettleie, uavhengig av hvor man bor. Men først skal ulike modeller for utjevning utredes. -Eg ser fram til å sjå alternativa vi får til Stortinget, og min ambisjon er at vi kan få på plass ei rettferdig nettleige innan rimeleg tid, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug fra KrF.

Et samlet Storting ber nå Regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge. Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018.  Regjeringspartiene stiller seg bak forslaget om en utredning. De er likevel negative til at utleien faktisk skal utjevnes.  

Det er KrF og Storehaug som har tatt på seg ledertrøyen i denne saken. Partiet fremmet et representantforslag der de ba regjeringen utrede ulike modeller for utjamning av nettariffene og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak. Nå har Stortinget sluttet seg til dette. 

Mer rettferdig system med likere nettleie

Stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) er naturlig nok fornøyd. 

– Eg er veldig glad for at ein samla komite gir støtte til KrF sitt framlegg. Alle parti anerkjenner at dagens system for nettleige ikkje er perfekt og at vi ønskjer å få det meir rettferdig, sier Storehaug. 

Icon Innst. 177 S – Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen

I komiteinnstillingen viser alle partiene til at det er store variasjoner i nettleien i ulike deler av landet. Ifølge NVE, er landsnittet på nettleie (inkl. mva. og forbruksavgift) per kWh på 53,9 øre, hvis en omregner til et forbruk 20 000 kWh. På samme tid er nettleien per kWh på 71,2 øre i Sogn og Fjordane og 62,4 øre i Nord-Trøndelag. Tilsvarende er den 50,5 øre i Oslo og 50,6 øre i Akershus. 

Vil ha gode løsninger fra Regjeringen

– Dette er fyrste steget på vegen til ei meir rettferdig nettleige, og regjeringa har fått eit tydeleg signal når ein samla komité stiller seg bak.  Her må vi både sjå på om det er ting i systemet som er feil og kva løysing ein ønskjer politisk. Oppgåva til regjeringa no er å foreslå gode løysingar. Eg ser fram til å sjå alternativa vi får til Stortinget, og min ambisjon er at vi kan få på plass ei rettferdig nettleige innan rimeleg tid, sier Tore Storehaug. 

– Dette er en sak av stor betydning for oss i Distriktsenergi. Vi er svært glade for at nettariffen nå skal bli utredet av regjeringen og allerede i høst komme tilbake til Stortinget med en egen sak om dette. Vi har merket oss at flertallet i energi- og miljøkomiteen mener at de store forskjellene i nettleien i ulike deler av landet er problematisk, og rammer innbyggerne i kraftfylker og i distriktene unødig hardt, sier Lockert. Dessuten skal vi være med å sørge for at likere nettleie ikke går på bekostning av effektiviteten i selskapene.  

Komiteflertallet uttaler også at tilgang på strøm er en nødvendighet i et moderne samfunn. Nett-tjenestene er naturlige monopol der kundene ikke kan velge en annen leverandør, og det blir da en offentlig oppgave å sikre like, eller likere, priser over hele landet. – Dette er viktige signaler som vi regner med at Regjeringen og Olje- og energiminister Terje Søviknes har notert seg, sier Lockert. 

Fakta om nettleie

Det er i hovedsak tre parter som finansierer strømnettet i Norge. Forbrukerne er den klart største betaleren, mens produsenter og kraftkrevende industri betaler en mindre del av utgiftene til strømnettet. 

Forbrukerne betaler stadig mer i nettleie. Et sted mellom og 50 og 60 prosent av det kundene betaler i nettleie er nå skatter og avgifter som går til staten. De siste årene har vært en for stor vekst i offentlig avgifter og disse øker mer enn de reelle kostnadene til å forbedre nettet. 

Nettleien for strøm er gjennomgående dyrere i distriktene enn i byene. Og mange steder er nettleien betydelig høyere enn byene. Store forskjeller i nettleien mellom ulike nettselskap skyldes i all hovedsak ulike topografiske og klimatiske forhold. Som regel vil det koste mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område. 

Artikkelen er i sin helhet gjengitt fra distriktsenergi.no. Svorka er medlem av Distriktsenergi.

Distriktsenergi

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk bidrar Distriktsenergi til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid skal hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Les mer om Distriktsenergi på distriktsenergi.no.