Fare for streik i Svorka

26. september 2016
Svorka

Brudd i forhandlingene mellom KS Bedrift Energi og arbeidstakerorganisasjonene i Energiavtale I

Det er inngått enighet i Energiavtale II mellom KS Bedrift Energi og NITO, Tekna, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund. KS Bedrift Energi beklager sterkt at det er streik på Energiavtale I med EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat. Som en konsekvens av dette gikk 230 arbeidstakere i 16 energiselskaper ut i streik fra arbeidsdagens start 23. september.

Selskapene som ble berørt i første omgang var: Hemne Kraftlag BA, Hurum Energiverk AS, Hurum Kraft AS, Kragerø Energi AS, Kragerø Energi Holding AS, Midt-Telemark Energi AS, Notodden Energi AS, Rauma Energi AS, Tinn Energi AS, Valdres energi, Vokks AS, Vokks Nett AS, Øvre Eiker Energi AS, Øvre Eiker Fibernett AS, Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Strøm AS.

Det er varslet opptrapping av streiken fra uke 39, noe som vil berøre ytterligere 14 energiselskaper. EL og IT Forbundet og Fagforbundet har i den forbindelse varslet plassfratredelse i Svorka. Dersom konflikten ikke løses vil ansatte som er organisert EL og IT Forbundet og Fagforbundet i Svorka gå ut i streik fra kl. 07.00 den 30. september.

Bakgrunn for konflikt

KS Bedrift sitt hovedbudskap:

“Arbeidsmiljølovens bestemmelser for avspasering av beredskapsvakt ble endret i 2015. KS Bedrift har i sine tariffavtaler alltid fulgt arbeidsmiljølovens hovedregel for avspasering og ser derfor ingen grunn til å endre dette prinsippet. Lokalt kan bedriftene inngå avtaler som avviker fra hovedregelen. Oppnås ikke enighet lokalt kan saken bringes inn for Arbeidstilsynet for avgjørelse.

Kompensasjon for vakt utenom arbeidstid

Økonomisk kompensasjon for vakt utenom arbeidstid betales med minst 2 300,- kr per vaktuke. Ved uttrykning betales overtid etter faktisk medgått tid. Gjennomsnittlig utrykning er ca. 1 gang i uken. I tillegg gir dagens hovedregel i Arbeidsmiljøloven 2,5 dagers avspasering. Tidligere var det 3,5 dager. Det er denne ene dagen fagforeningene vil ha avtalefestet i en tariffavtale. KS Bedrift står fast på prinsippet om at det fortsatt skal være arbeidsmiljøloven som skal gjelde.”

Konsekvenser for kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Dersom konflikten mellom KS Bedrift Energi og arbeidstakerorganisasjonene ikke er løst innen 30. september vil ansatte i Svorka gå ut i streik fra denne dato. Dette vil medføre at Svorka har redusert tilgjengelighet og begrensede tjenester i den perioden streiken varer.

Konsekvensen for vårt selskap vil bli: 

Plassfratredelsen vil i hovedsak medføre strekt redusert kapasitet i nettavdelingen. Tilgjengelig kapasitet vil prioritere feilretting i nettet for å unngå fare for liv og helse. Daglig drift utgår, men overordnet vakt vil gå som normalt. Feil i strømnettet meldes tlf. 924 200 50. Det må påregnes noe mer ventetid enn normalt ved henvendelse til Svorka så lenge streiken varer. Informasjon oppdateres fortløpende på selskapets hjemmesider, www.svorka.no og via Facebook.

Ledelsen har jobbet med forberedelser til streik, sammen med de tillitsvalgte.

Det viktige her har vært å:

  • Utarbeide plan for å sikre driften
  • Søke dispensasjoner for nøkkelpersonell
  • Opprettholde beredskapsavtale på nett

Alle parter har jobbet for å komme til enighet om et tariffoppgjør, og beklager at meklingen har endt i brudd. Dagens samfunn er svært sårbart dersom strømmen forsvinner. Ved driftsforstyrrelser i strømnettet vil energiselskapene gjøre sitt ytterste for å begrense virkningene for kundene. KS Bedrift Energi sine berørte medlemsbedrifter har informert lokale myndigheter om situasjonen og følger den tett med tanke på hendelser som kan true liv og helse.

Dersom du har spørsmål vedrørende streiken oppfordrer vi til å ta kontakt med Svorka på tlf. 07165.