Elektrisk tilsyn hos bedrifter – hva innebærer det?

19. juni 2017
komfyrvakt
Komfyren er hjemmets største brannkilde, men med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner.

Alle nettselskaper er pålagt å føre elektrisk tilsyn med bedrifter innenfor sitt konsesjonsområde. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er en del av nettselskapet og er ansvarlig for å utføre disse tilsynene. ​​I bedrifter foregår tilsynet vanligvis som såkalt systemrettet tilsyn. Det innebærer en revisjon av bedriftens internkontroll innen elsikkerhet, kombinert med en stikkprøvekontroll av det elektriske anlegget.

Hva er formålet med et elektrisk tilsyn?

Formålet med et elektrisk tilsyn (eller systemrettet tilsyn) er i første rekke å undersøke om bedriften har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. ​Alle bedrifter skal kunne dokumentere sitt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet overfor tilsynsmyndighetene, herunder hvordan bedriften jobber med elsikkerhet. DLE har som oppgave å føre tilsyn med at kravene i Internkontrollforskriften følges ved å gjennomføre revisjon og kontroll av bedrifter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) legger føringer for hvor ofte og hvordan tilsynene skal gjennomføres. Lokalkunnskap, risikovurderinger og prioriteringer vil også påvirke hvor ofte den enkelte bedrift vil få besøk.

Hvordan varsles et systemrettet tilsyn?

Tilsynet blir normalt varslet i brevs form til bedriften. DLE kan velge å benytte sakkyndige selskaper til å utføre den praktiske delen av tilsynet. Opplysninger om dette vil eventuelt fremkomme av brevet. Tilsynspersonellet som gjennomfører kontrollen skal også legitimere seg.

Hva skal internkontrollen dekke?

Alle bedrifter som benytter elektriske anlegg eller elektrisk utstyr skal, gjennom sin internkontroll, sørge for at sikkerheten bli ivaretatt. Internkontrollen skal tilpasses bedriften både når det gjelder omfang og innhold. Det viktigste er at systemet er tilpasset til akkurat deres bedrift og de forholdene som er aktuelle hos dere.

Hva skjer under en revisjon?

Under en revisjon vil det bli vurdert om internkontrollsystemet er dekkende iht. Internkontrollforskriftens intensjoner, om det er godt tilpasset den aktuelle bedriften og om det fungerer som forutsatt. I praksis foregår dette gjennom intervjuer av sentrale personer i bedriften, gjennomgang av aktuell dokumentasjon og kontroll av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.

Sjekkliste før revisjon

Nedenfor finner du eksempler på noe av det som vil bli etterspurt ved en revisjon avhengig av hva slags type bedrift dere har. I forkant av et tilsynsbesøk kan det være fornuftig å gjennomgå disse punktene og finne frem aktuell dokumentasjon. Revisjon av bedrifter utføres i alt fra små enkeltmannsforetak til store bedrifter. Tilsynspersonellet vil derfor tilpasse spørsmålene og omfanget av revisjonen etter bedriftens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Generelle forhold:

 • Har bedriften oversikt over lover og forskrifter som er viktige for bedriften?
 • Deltar arbeidstakerne i arbeidet med internkontrollen og har de nødvendig opplæring?
 • Har bedriften satt seg skriftlige mål for sikkerhetsarbeidet?
 • Er det dokumentert hvem som gjør hva i bedriften?
 • Hvem har ansvaret for det elektriske anlegget og elektrisk utstyr?
 • Hvordan er ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker?
 • Har bedriften kartlagt hvilke farer som finnes knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr?
 • Finnes det dokumenterte planer og tiltak for å redusere risikoforhold knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr?
 • Finnes det skriftlige rutiner for kontroll av egne elektriske anlegg og elektrisk utstyr?
 • Har bedriften skriftlige rutiner for behandling av avvik på elektriske anlegg og elektrisk utstyr?
 • Finnes det rutiner for melding av elulykker, herunder kjennskap til gjeldende skjema fra DSB for melding av elulykker?
 • Hvordan etterser og dokumenterer bedriften at internkontrollen fungerer som forutsatt?
 • Finnes det rutiner for å arkivere og oppbevare samsvarserklæringer og dokumentasjon fra elektroentreprenører?

Dersom bedriften:

 • benytter elektromedisinsk utstyr
 • omsetter elektriske installasjonsmateriell til forbruker
 • har egen elektrokompetanse
 • har eksplosjonsfarlige omgivelser

Les mer her.

Stikkprøvekontroll

​I sammenheng med revisjonen utføres det normalt en stikkprøvekontroll av det elektriske anlegget. Primærhensikten med kontrollen er å se på anleggets tilstand og hvordan det brukes for å kunne vurdere om rutiner, prosedyrer og instrukser fungerer i praksis. Den ansvarlige for bedriften, og eventuell vaktmester/driftsansvarlig, oppfordres til å være med på kontrollen.

Dersom bedriften holder til i en ny bygning, eller det er foretatt arbeider på det elektriske anlegget de siste årene, bør dere finne frem eventuelle samsvarserklæringer og dokumentasjoner fra installasjonsvirksomheten som har forestått arbeidene.

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger og visuell sjekk av anlegget. Det vil også bli gitt gode råd og informasjon om elsikkerhet. Deler av kontrollen må gjøres på spenningløst anlegg dersom dette er praktisk gjennomførbart. Hovedtavler, sikringsskap, jordingsanlegg, defekt materiell, skjøteledninger og bruk av apparater og utstyr er noen av det som vil bli kontrollert. Dette betyr at tilsynspersonellet må ha tilgang til alle deler av bedriften med mindre det er spesielle forhold som skulle tilsi noe annet. Omfang og detaljnivå på kontrollen blir vurdert av den enkelte kontrollør på stedet. Siden kontrollen utføres som stikkprøvekontroll, kan det ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som eventuelt avdekkes under kontrollen.

Rapport

​Etter tilsynet vil dere få tilsendt rapporter som beskriver resultatet av revisjonen og kontrollen. Normalt vil dette være delt i to rapporter: én rapport fra revisjonen og én rapport fra kontrollen av det elektriske anlegget. Rapportene kan innholde avvik, anmerkninger og kommentarer.

 1. Rapporten fra revisjonen vil inneholde forhold vedrørende bedriftens internkontroll. Hvis det under revisjonen ikke ble avdekket avvik, vil dette fremgå av rapporten og saken avsluttes.
 2. Rapporten fra kontrollen vil inneholde forhold vedrørende det elektriske anlegget. Hvis det under kontrollen ikke ble avdekket avvik, vil dette fremgå av rapporten og saken avsluttes.

Avvik og utbedring av avvik

Dersom det under tilsynet ble avdekket forhold som krever utbedring, vil dette bli påpekt i form av avvik i rapportene. Du vil da få tilsendt rapportene sammen med et forhåndsvarsel om vedtak. På denne måten skal dere få anledning til å rette opp avvikene eller komme med kommentarer til forhåndsvarselet innen en angitt frist.

 1. Avvik i rapporten fra revisjonen skal utbedres av bedriften selv. En skriftlig tilbakemeldning, med en redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt, skal sendes til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført revisjonen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt, vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet.
 2. Avvik i rapporten fra kontrollen må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet. Når feil og mangler er rettet skal installasjonsvirksomheten sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet.

Dersom det innen fristen ikke blir gitt tilbakemelding som bekrefter at avvikene er utbedret, eller dere kommer med kommentarer som tilsier en revurdering av avvikene, kan DLE gi pålegg om å rette disse avvikene. Slike pålegg er et enkeltvedtak i juridisk forstand.

Dere har innen klagefristen mulighet til å klage på hele eller deler av vedtaket fattet av DLE. DLE kan enten velge å ta klagen til følge og omgjøre sitt tidligere vedtak, eller de kan opprettholdes vedtaket og saken oversendes til DSBs regionskontor for videre klagebehandling der.

Endelig vedtak

Når et vedtak er endelig, og pålegget om å rette avvikene fortsatt ikke er etterkommet, kan det vurderes om man skal reise sak om bruk av andre sanksjonsmidler, f.eks. tvangsmulkt. Da vil alle saksdokumenter bli oversendt til DSB. Det blir da opp til DSB å vurdere om det er grunnlag for å reise sak mot eier/bruker av anlegget. DSB vil i så fall forhåndsvarsle og eventuelt fatte vedtak i saken.

Dersom saken kun inneholder avvik som er mindre alvorlige, kan DLE velge å opplyse bedriften om at DLE ikke vil forfølge saken videre i denne omgang. Bedriften gjøres da oppmerksom på at dersom det kreves innsyn i saken senere vil avvikene vises.

I enkelte tilfeller, der feil eller mangler er så alvorlig at de kan medføre stor fare for liv og helse, vil det bli fattet direkte vedtak. Dette kan bety umiddelbar frakobling av hele eller deler av anlegget eller eventuelt et vedtak med kort frist for retting.

Av ulike årsaker kan det være behov for å utsette fristen for utbedring av feil/mangler som påpekes i tilsynsrapporten. Ved slike behov må bedriften ta kontakt med DLE eller det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen og begrunne behovet. Om fristen kan forlenges vil vurderes i det enkelte tilfelle og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil/mangler som er funnet. Økonomiske årsaker er ikke grunnlag for forlenget utbedringsfrist.

Les mer om systemrettet tilsyn på elsikkerhetsportalen.