Les Svorkas årsrapport for 2017 – nok et godt resultat

15. mai 2018
Svorkas årsrapport for 2017
Les Svorkas årsrapport for 2017 - som viser et resultat på MNOK 14,1.

Svorkas årsrapport for 2017 viser et årsresultat på MNOK 14,1. Dette er et resultat som kommer eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa til gode i form av skatter, arbeidsplasser, utbytte og lokal støtte til lag og foreninger. Selskapet har samtidig blikket rettet mot fremtiden, og tar stadig viktige grep for å sikre vekst også på sikt.

Svorka i 2017

Svorka ble 30 år i 2017, og de siste tiårene har Svorka vokst betydelig innenfor produksjon, installasjon og ikke minst innenfor bredbånd. De siste 3-4 årene har vi hatt en betydelig vekst i antall fiberkunder, og ved utgangen av 2017 har bredbånd blitt det største forretningsområdet målt i antall kunder. Antall ansatte har også vokst vesentlig de siste 30 årene. I dag består Svorka av 80 ansatte, og med innleide ressurser sysselsetter Svorka rundt 100 personer. Vårt bidrag til lokalsamfunnet og våre eiere har også økt betydelig.

En viktig bidragsyter lokalt

Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom bygging av fjernvarmesentral, administrasjonsbygg, kraftutbyggingsprosjekter, damrehabilitering og bredbåndsprosjekter. Svorka har fokus på å benytte lokale leverandører i sine utbyggingsprosjekter, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet, og har i 2017 kjøpt varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 48,8.

En aktiv støttespiller gjennom lokal sponsing

Svorka tar ansvar i lokalmiljøet gjennom betydelige bidrag til lokale organisasjoner og arrangement. Totalt har Svorka i 2017 bidratt med MNOK 1,0 til gode formål i regionen. For Svorka er det viktig å gi litt til mange fremfor mye til få, og selskapet ønsker gjennom sitt brede engasjement å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, positive opplevelser i skolen og attraktive fritidstilbud.

Skaper verdier for eierne

Svorka bidrar også med utbytte til eierne Surnadal kommune, Rindal kommune, Halsa kommune og Møre og Romsdal Fylke. Utbytte for 2017 ble på MNOK 6,0, i tillegg til rente på ansvarlig lån til eierne på MNOK 1,6. Svorka sine kraftverk bidro med konsesjonskraft til Surnadal kommune og Halsa kommune til en verdi av MNOK 1,8, i tillegg kommer også eiendomsskatt til eierkommunene for 2017 som utgjør MNOK 3,6. Totalt har Svorka bidratt med MNOK 12,9 til våre eiere i 2017.

Sikrer fremtidig vekst gjennom markedsutvidelse

Året 2017 har vært preget av fortsatt økt satsing på bredbånd i Svorka, og selskapet har investert betydelige beløp det siste året. Den nye geografiske satsingen har vært i deler av Sør-Trøndelag. Svorka skal fortsatt satse i eksisterende geografiske områder, men må også satse i nye områder for å sikre vekst for fremtiden.

Les hele Svorkas årsapport for 2017 her:

Årsrapport 2017